Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng

16:48 | 21/01/2020
Nhằm tạo sức bật đưa Hải Phòng vươn tầm cao mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45 –NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.      

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin Nghị quyết số 45 - NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ. Cụ thể, Thủ tưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức triển khai công tác nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết trong toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. “Công tác tuyên truyền về Nghị quyết cần được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm công việc của từng đối tượng, kết hợp với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng” – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu.

bo cong thuong ban hanh chuong trinh hanh dong ve xay dung va phat trien thanh pho hai phong
Đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đối với công tác hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, Vụ Kế hoạch cần thực hiện nhiệm vụ đầu mối cùng các đơn vị có liên quan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (khi có yêu cầu) tiến hành tổ chức nghiên cứu, đánh giá phân tích cơ chế chính sách, kinh nghiệm, cách làm hay trong nước và quốc tế, đặc biệt là cơ chế chính sách đang được áp dụng tại các khu thương mại tự do trên thế giới, để nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét vận dụng phù hợp với điều kiện của TP. Hải Phòng.

Riêng với Vụ Thị trường trong nước sẽ chủ trì, phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Giao thông vận tải, UBND TP. Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trung tâm logistics trên địa bàn Hải Phòng từ khâu đầu tư xây dựng đến vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư, kinh doanh dịch vụ logistics để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp dịch vụ nước ngoài”- Bộ trưởng lưu ý.

Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với UBND TP. Hải Phòng và các đơn vị có liên quan khi có yêu cầu, tiến hành xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhất là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics, kinh tế biển, hàng hải, đóng tàu, cơ khí, chế tạo… và đội ngũ tri thức, các nhà khoa học trong và ngoài nước về giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Hải Phòng.

Đối với Vụ Chính sách thương mại đa biên, cần chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hải Phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung và đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới, chú trọng Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương áp dụng với điều kiện của TP. Hải Phòng.

Để khơi thông, tạo sức bật mới cho TP. Hải Phòng, Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Xây dựng, UBND TP. Hải Phòng và các bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng tiêu chí thí điểm cho Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ Đông Nam Á, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt.

Trên cơ sở đó, công tác tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển, cần tập trung đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm.Cụ thể, Vụ Kế hoạch làm đầu mối tham gia phối hợp với UBND TP. Hải Phòng, các bộ, ngành có liên quan xúc tiến đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm liên quan đến lĩnh vực của ngành Công Thương quản lý.

Về nội dung xây dựng TP. Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học- công nghệ biển của cả nước, Vụ Khoa học và công nghệ sẽ làm đầu mối phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Hải Phòng và các bộ, ngành có liên quan khi có yêu cầu, triển khai nghiên cứu xây dựng, hình thành các khu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao phù hợp với TP. Hải Phòng.

Đáng chú ý, Cục Công nghiệp sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Hải Phòng và các bộ, ngành có liên quan, triển khai nghiên cứu xây dựng Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Vùng Đồng bằng sông Hồng đặt tại TP. Hải Phòng.

Về việc tổ chức và triển khai thực hiện, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng thẩm quyền và nhiệm vụ được giao cụ thể hóa thành các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo, triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện và gửi Vụ Kế hoạch để tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ theo đúng quy định”- Bộ trưởng giao nhiệm vụ cụ thể.

Anh- Phương

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.