Đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Đây là ý kiến của các đại biểu đưa ra tại buổi làm việc giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại” với Thành ủy Hải Phòng, vào sáng ngày 18/10.
Tạo chuyển biến căn bản trong quản lý, khai thác tài nguyên đất đai

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường thực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19 nêu rõ: Thực tiễn thời gian thực hiện Nghị quyết 19 vừa qua cho thấy, Hải Phòng là một trong những địa phương đã triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả, cách làm đổi mới. Những kết quả Hải Phòng đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy kinh tế của thành phố phát triển, thể hiện rõ trên các mặt: Nguồn lực về đất đai được phát huy để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn; hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong quản lý nhà nước về đất đai; ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản; giảm khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất. Việc áp dụng các quy định của Luật Đất đai, đặc biệt là cải tiến các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường thực Ban Chỉ đạo Tổng kết nghị quyết 19-NQ/TW phát biểu tại buổi làm việc

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, có đóng góp nổi bật trong công tác thực hiện Nghị quyết 19, nhưng Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường; nguồn lực về đất đai chưa được khai thác triệt để; vẫn còn tình trạng có nơi có lúc vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí hoặc để hoang hóa...

Định hướng nội dung chương trình buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của thành phố đối với một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực đất đai như: Thực hiện giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố, tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; công tác xác định giá đất; đất đai của doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần hóa và sau cổ phần hóa; đất doanh nghiệp gây ô nhiễm, đất trụ sở cơ quan nhà nước di dời ra khỏi trung tâm thành phố...

Qua các báo cáo và thảo luận tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến được đưa ra góp phần củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới trong thời gian tới. Các ý kiến thẳng thắn đi vào những vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19 trên địa bàn thành phố, chỉ ra những tồn tại, bất cập cũng như đưa ra đề xuất, kiến nghị về chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả và thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của thành phố để tiếp tục hoàn thiện, làm sâu sắc hơn nội dung tổng kết chung, đặc biệt là về các vấn đề: Quy hoạch, sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vấn đề liên quan đến tài chính đất, giá đất; công tác quản lý, sử dụng và kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai...

Thanh Tâm

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.