Bộ Công Thương: Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết số 28) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), cho đến nay, Bộ Công Thương đã nghiên cứu ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cũng như phối hợp tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành văn bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp…

Bộ Công Thương vừa có Công văn số 7409/BCT-TCCB ngày 22/11/2021 trả lời Công văn số 3597/LĐTBXH-BHXH ngày 15/10/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Bộ Công Thương: Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Chính phủ cần quan tâm, giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

Bộ Công Thương cho biết, cho đến nay, về tình hình học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 28, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tiến hành chỉ đạo và tổ chức triển khai các hội nghị phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên tổ chức đảng trực thuộc. Đối với tổ chức đoàn thể, quần chúng, căn cứ hướng dẫn của Ban can sự Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc cũng đã khẩn trương phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Theo đó, với việc triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm và đúng tiến độ trong toàn Đảng bộ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhận thấy việc nắm vững nhận thức về mục tiêu, quan điểm, việc xác định các yêu cầu và nhiệm vụ triển khai cụ thể trong từng Nghị quyết đã bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương.

Ngoài ra, theo Bộ Công Thương, thông qua công tác tổng hợp tình hình học tập, quán triệt Nghị quyết cho thấy, 100% cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ cùng Đảng ủy, Chi ủy cùng cấp trực tiếp chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Nghị quyết của Trung ương đến toàn thể đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết 28; tập trung những tư tưởng, định hướng, mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách BHXH đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động; tạo sự đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách chính sách BHXH.

Về một số kết quả đạt được trong triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28, Bộ Công Thương cho hay, Bộ đã nghiên cứu ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, phối hợp tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành văn bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, tổng kết đánh giá thực hiện các luật, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định của Chính phủ và các văn bản liên quan cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến chính sách BHXH...

Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, góp ý, sửa đổi một số nội dung, như: Đánh giá việc thực hiện chính sách BHXH một lần đối với người lao động; đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm giảm tình trạng nhận BHXH một lần đối với người lao động nói chung và ngành Công Thương nói riêng; Đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ…; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm…

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã triển khai và thực hiện các hoạt động liên quan đến lao động và cải cách chính sách BHXH, cụ thể: Nghiên cứu, tổng hợp có ý kiến đối với các Dự thảo sửa đổi, bổ sung văn bản luật theo lộ trình đặc biệt là Luật BHXH và văn bản các Bộ, ngành liên quan. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến sửa đổi Bộ luật Lao động, nội dung liên quan đến người lao động, tiền lương và BHXH khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, hàng năm Bộ Công Thương nghiêm túc thực hiện Đề án tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ. Cụ thể, phê duyệt 2 lần/năm theo quy định để tinh gọn bộ máy, giải quyết chế độ đối với người lao động hưởng BHXH thuộc diện dôi dư theo quy định, góp phần thực hiện cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, các nội dung trên đã được thể chế hóa, ban hành quy định tại các Nghị định, Nghị quyết trong lộ trình cải cách chính sách BHXH thiết thực, đi vào cuộc sống, như: Thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện khu vực phi chính thức; điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với điều chỉnh tiền lương của người đang làm việc. Bộ Công Thương cũng đã cụ thể hóa, hướng dẫn các đơn vị toàn ngành thực hiện, góp phần cải cách chính sách BHXH.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ Công Thương, việc cụ thể hóa Nghị quyết thành những biện pháp, chỉ tiêu, bước đi cụ thể phù hợp với đặc điểm, vị trí công tác của ngành Công Thương vẫn còn những hạn chế, mục tiêu đáp ứng yêu cầu về sự khẩn trương vẫn cần phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Về BHXH tự nguyện cũng chưa được như mong muốn, trong đó, Bộ Công Thương cho rằng, quy định về chính sách chưa đủ hấp dẫn, thu hút người tham gia như quy định về mặt thời gian đóng còn dài, chế độ hưởng còn hạn chế so với các loại hình bảo hiểm thương mại; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ đạo, văn bản điều hành liên quan đến cải cách chính sách BHXH nhiều lúc còn chưa kịp thời; chưa thực sự chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội…

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 thời gian tới, Bộ Công Thương kiến nghị, Chính phủ sớm chỉ đạo, đề xuất điều chỉnh sửa đổi Luật BHXH, Luật Việc làm và các luật liên quan theo tinh thần Nghị quyết. Quan tâm, hướng dẫn, giải quyết chính sách BHXH cho người lao động ở các khu công nghiệp kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người lao động; nghiên cứu có gói BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng phù hợp, nhất là đối với công nhân lao động và giảm tình trạng nhận BHXH một lần.

Bộ Công Thương đề xuất thêm, đó là sửa đổi luật quy định linh hoạt hơn nhằm giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, quỹ ốm đau, thai sản nhằm hỗ trợ thiết thực cho các bên giảm chi phí, tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, có sức cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới kinh tế, xã hội. Ngoài ra, cần tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục về chính sách BHXH trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt tuyên truyền phổ biến những điểm mới, quy định mới thay đổi, sửa đổi, bổ sung trong các văn bản về chính sách BHXH trực tiếp ảnh hưởng đến ngành Công Thương.

Hoa Quỳnh
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Bộ Công an vừa ra Quyết định số 25/QĐ-CSKT-P9 khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.
Thừa Thiên Huế xử lý công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường

Thừa Thiên Huế xử lý công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường

Một công ty tại Thừa Thiên Huế bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện hành vi đổ, thải, đốt chất thải rắn… trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.
Tỉnh Quảng Ninh: Tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Tỉnh Quảng Ninh: Tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) và các ngành chức năng TP Móng Cái vừa tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Vụ VN Pharma: Viện Kiểm sát kết luận thuốc không rõ nguồn gốc

Vụ VN Pharma: Viện Kiểm sát kết luận thuốc không rõ nguồn gốc

Sáng 17/5, phiên toà xét xử bị cáo Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác liên quan đến vụ VN Pharma tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của các luật sư.
Tín dụng đen tràn về nông thôn Nghệ An

Tín dụng đen tràn về nông thôn Nghệ An

Tín dụng đen không chỉ xuất hiện ở thành phố lớn, khu dân cư mà đang len lỏi đến từng ngõ ngách vùng nông thôn Nghệ An, gây bất ổn cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Mua hàng hoàn lại tiền: “Biến tướng” lừa đảo người tiêu dùng

Mua hàng hoàn lại tiền: “Biến tướng” lừa đảo người tiêu dùng

Mua hàng hoàn lại tiền tưởng được hoàn tiền cao nhưng thực chất là lừa đảo người tiêu dùng.
Bắt giữ "hot girl" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An

Bắt giữ "hot girl" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An

Âu Thị Thanh Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 8 tỷ đồng.
Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Công an Long An truy tìm Võ Thị Diễm My

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Công an Long An truy tìm Võ Thị Diễm My

Theo cơ quan điều tra, lý do thông báo này là vì Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô này mất tích.
Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị o ép?

Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị o ép?

Sáng nay (16/5), ngày làm việc thứ 4 phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được tiếp tục diễn ra ở phần tranh luận.
Bị can Cao Thị Cúc cùng giữ vai trò cầm đầu nhóm “Tịnh thất Bồng Lai”

Bị can Cao Thị Cúc cùng giữ vai trò cầm đầu nhóm “Tịnh thất Bồng Lai”

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định, bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” cùng với bị can Lê Tùng Vân.
Quảng Trị: Có hay không việc cảnh sát giao thông đánh lái xe vi phạm?

Quảng Trị: Có hay không việc cảnh sát giao thông đánh lái xe vi phạm?

Cơ quan chức năng Quảng Trị đang điều tra, xác minh về phản ánh việc Cảnh sát giao thông Trạm Hải Lăng trong lúc làm nhiệm vụ đã đánh lái xe vi phạm.
Phát triển Khu công nghiệp sạch Kim Động: UBND tỉnh Hưng Yên có “cản bước” nhà đầu tư?

Phát triển Khu công nghiệp sạch Kim Động: UBND tỉnh Hưng Yên có “cản bước” nhà đầu tư?

UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Kim Động có dấu hiệu chậm chễ trong việc đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp sạch Kim Động khiến nhà đầu tư bức xúc.
Tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà

Tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin về việc bắt tạm giam, khám nhà ông Phạm Hồng Hà - Nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.
Vụ án thuốc giả: Ông Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù

Vụ án thuốc giả: Ông Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù

Với cáo buộc thiếu trách nhiệm dẫn đến sai phạm trong cấp phép, thu hồi, tiêu hủy thuốc giả, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế - Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù.
Bắt Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á tội Giả mạo trong công tác

Bắt Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á tội Giả mạo trong công tác

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á để điều tra tội Giả mạo trong công tác, cấp bằng trái quy định trục lợi bất chính.
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh)
Bán sỉ 262 lô đất trái luật, Phó giám đốc Sở Tư pháp và Cục phó Cục Thuế Phú Yên bị bắt giam

Bán sỉ 262 lô đất trái luật, Phó giám đốc Sở Tư pháp và Cục phó Cục Thuế Phú Yên bị bắt giam

Phó giám đốc Sở Tư pháp và Cục phó Cục Thuế Phú Yên là những người liên quan trực tiếp đến các sai phạm trong vụ bán sỉ 262 lô đất ở tỉnh này.
Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường khai gì về Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang?

Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường khai gì về Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang?

Ngày 14/5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tiếp tục diễn ra với nhiều tình tiết mới.
Công an đề nghị phong tỏa tài sản cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Công an đề nghị phong tỏa tài sản cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

C03 Bộ Công an đã có văn bản gửi các đơn vị đề nghị rà soát và tạm ngừng các giao dịch tài sản liên quan đến bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.
Sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hai năm vẫn… dậm chân tại chỗ?

Sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hai năm vẫn… dậm chân tại chỗ?

Đã 2 năm, sau khi Thanh tra Hà Tĩnh chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Phú Nhân Nghĩa Kỳ Anh. Tuy nhiên, đến nay những sai phạm này vẫn chưa được khắc phục.
Thanh Hóa: Chưa xử lý dứt điểm tình trạng đấu giá đất xong không nộp tiền

Thanh Hóa: Chưa xử lý dứt điểm tình trạng đấu giá đất xong không nộp tiền

Việc “chây ỳ” không chịu nộp hết tiền trúng đấu giá đất kéo dài của các doanh nghiệp đã rõ, nhưng đến nay UBND TP. Thanh Hóa vẫn chưa xử lý dứt điểm.
Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bút phê, chỉ đạo gì trong vụ án thuốc giả?

Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bút phê, chỉ đạo gì trong vụ án thuốc giả?

Chiều 13/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong phiên toà xét xử cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường.
Bắt Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Dũng chuyên mở các lớp học lừa đảo 43 tỷ đồng

Bắt Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Dũng chuyên mở các lớp học lừa đảo 43 tỷ đồng

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Dũng bị cáo buộc chuyên mở các lớp học kêu gọi đầu tư, qua đó lừa tiền của 400 người.
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường thừa nhận trách nhiệm trong vụ án thuốc giả

Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường thừa nhận trách nhiệm trong vụ án thuốc giả

Tại phiên xét xử ngày 13-5, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu khi để thuốc giả tràn vào Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động