Cà Mau: Tăng cường chỉ đạo kinh doanh khai thác và quản lý chợ

X.H

X.H

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường chỉ đạo kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và quản lý chợ. Theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc các huyện, thành phố Cà Mau trong triển khai xây dựng mô hình chợ kinh doanh thực phẩm theo Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 11856:2017, chợ đạt chuẩn nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra các chợ đã được công nhận chợ đạt chuẩn nông thôn mới, chợ an toàn thực phẩm, đảm bảo chợ duy trì tốt các tiêu chí đã đạt được.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chợ theo quy định của pháp luật hiện hành; theo dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện quản lý và phát triển chợ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động khai thác và quản lý chợ.

Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nhận khai thác và quản lý chợ. Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm các địa phương có mô hình quản lý chợ tiên tiến, hiệu quả để nghiên cứu vận dụng vào tỉnh Cà Mau.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Y tế trong việc quản lý và kiểm soát nguồn gốc nông sản, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm đưa vào chợ; chỉ đạo công bố danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, giết mổ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh tại chợ trong liên kết tiêu thụ. Thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các nguồn nông sản thực phẩm vào chợ, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, thu gom, vận chuyển, bảo quản, sơ chế, chế biến, giết mổ sản phẩm động vật, nông sản, thủy sản trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau trang bị cân đối chứng tại các chợ đủ điều kiện và thường xuyên thực hiện kiểm tra, các phương tiện cân, đo tại chợ nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của cân đối chứng; kiểm tra công tác đo lường, chất lượng hàng hóa bán tại các chợ.

Cà Mau: Tăng cường chỉ đạo kinh doanh khai thác và quản lý chợ
Tỉnh Cà Mau sẽ chỉ đạo kinh doanh khai thác và quản lý chợ

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các Đội Quản lý thị trường, Ban Quản lý chợ tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Cà Mau trong việc thành lập Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ; quy trình kiểm tra nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận thiết kế, phương án tổ chức giao thông nút giao và cấp phép thi công nút giao của các dự án đầu tư chợ đấu nối vào đường tỉnh; hướng dẫn thủ tục đấu nối đối với các dự án đầu tư chợ đấu nối vào đường quốc lộ. Hướng dẫn, phối hợp UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai việc sắp xếp, giải quyết các chợ lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm lộ giới, cầu, đảm bảo an toàn giao thông.

Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thường xuyên kiểm tra tình hình niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm kinh doanh trong các chợ; kiểm tra tình hình thực hiện quy định pháp luật về giá, đo lường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, sản xuất và kinh doanh hàng gian, hàng giả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh tại các chợ; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh tại chợ.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, chính sách phát triển, quản lý chợ và mô hình hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ hoạt động đúng pháp Luật Hợp tác xã và liên kết Hợp tác xã theo chuỗi giá trị góp phần tiêu thụ sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin chính sách thu hút đầu tư phát triển chợ đến doanh nghiệp, hợp tác xã được biết; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, thực hiện thủ tục đầu tư các dự án chợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đầu tư, khai thác, quản lý kinh doanh chợ.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ theo quy định của cấp có thẩm quyền; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh khai thác chợ, Ban Quản lý chợ triển khai đến tiểu thương, khách hàng tại chợ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn trong tình hình mới. Xây dựng phương án, kế hoạch chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý chợ và tổ chức triển khai quán triệt cho các đơn vị, phòng ban, UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn; hàng năm cân đối nguồn thu từ chợ trên địa bàn để đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng hoặc xây dựng mới hoàn chỉnh các chợ, nhất là các chợ nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Bộ Công Thương; vận động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng mới khai thác quản lý chợ. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan chỉ đạo tổ chức chuyển đổi mô hình quản lý chợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý đúng quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các chợ sau khi đã chuyển giao doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý chợ theo phân cấp.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát các chợ tự phát trên địa bàn, lập danh sách các chợ tự phát phù hợp với quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ của địa phương và có điều kiện phát triển thành chợ hạng 3 để đề xuất bổ sung vào quy hoạch phát triển chợ của tỉnh. Đối với các chợ tự phát không đúng theo quy hoạch, vi phạm lộ giới, ảnh hưởng giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường phải kiên quyết xóa bỏ hoặc di dời. Phối hợp các sở, ngành trong việc tổ chức thẩm định, cấp phép xây dựng, phê duyệt phương án sắp xếp ngành hàng, điểm kinh doanh, quy định thời hạn thuê điểm kinh doanh, mức thu đầu tư chợ của dự án chợ theo phân cấp. Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý chợ, phê duyệt nội quy chợ, phê duyệt phương án sắp xếp ngành nghề, điểm kinh doanh tại chợ, quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn thuê và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo các Ban Quản lý chợ, thương nhân kinh doanh quản lý chợ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hộ kinh doanh trong thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của chợ; hướng dẫn và yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm kinh doanh trong các chợ. Hướng dẫn Ban Quản lý chợ về ký hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh, lập các phương án sửa chữa, nâng cấp chợ. Xem xét, phê duyệt thiết kế, phương án tổ chức giao thông nút giao và cấp phép thi công nút giao của các dự án đầu tư chợ đấu nối vào đường do cấp huyện quản lý. Triệt để xóa bỏ tình trạng chợ tạm, chợ tự phát, các điểm, nhóm tập trung mua bán trên địa bàn, đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị, tạo nếp sống văn minh, hiện đại cho người dân.

X.H

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tỉnh Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tỉnh Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 17/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình nghệ thuật và lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Tỉnh Quảng Ninh: Tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Tỉnh Quảng Ninh: Tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) và các ngành chức năng TP Móng Cái vừa tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Israel và Quảng Trị: Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Israel và Quảng Trị: Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Hội thảo hợp tác sẽ mở ra cơ hội, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa Quảng Trị với các đối tác Israel.
Đồng Tháp lập quy hoạch xây dựng thêm 2 khu công nghiệp

Đồng Tháp lập quy hoạch xây dựng thêm 2 khu công nghiệp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Cao Lãnh II và quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cao Lãnh III.
Làm đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Làm đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Bộ GTVT đã đồng ý với đề xuất của UBND TP. Hà Nội về việc làm đoạn đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với chiều dài 6,7km.

Tin cùng chuyên mục

Hoạt động đầu tư công tại Quảng Bình ra sao trong đầu năm 2022?

Hoạt động đầu tư công tại Quảng Bình ra sao trong đầu năm 2022?

Tỉnh Quảng Bình đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án ngay từ đầu năm.
Quảng Nam: Tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

Quảng Nam: Tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ kể cả khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chuyển đổi số ở chợ truyền thống miền Trung - Tây Nguyên

Chuyển đổi số ở chợ truyền thống miền Trung - Tây Nguyên

Thích ứng với chuyển đổi số trong CMCN 4.0, các tạp hóa, chợ truyền thống tại miền Trung - Tây Nguyên đã hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt.
Quảng Ninh: Sắp khai trương tuyến phố đi bộ “Phố đêm thợ mỏ”

Quảng Ninh: Sắp khai trương tuyến phố đi bộ “Phố đêm thợ mỏ”

Với những đặc trưng của địa phương, tuyến phố đi bộ tại Cẩm Phả đi vào hoạt động sẽ tạo nên một không gian văn hóa hấp dẫn mang tính cộng đồng.
Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc: Đảm bảo “sạch” mầm bệnh

Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc: Đảm bảo “sạch” mầm bệnh

Sở Công Thương Bình Thuận vừa đề nghị triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc.
Thừa Thiên Huế: Sản phẩm nào được công nhận là sản phẩm chủ lực?

Thừa Thiên Huế: Sản phẩm nào được công nhận là sản phẩm chủ lực?

Các sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc các nhóm ẩm thực, thuỷ hải sản, nông sản chăn nuôi, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, làng nghề…
Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW

Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW

Tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đà Nẵng: Ngàn người chen nhau lựa “đồ bành chợ Cồn"

Đà Nẵng: Ngàn người chen nhau lựa “đồ bành chợ Cồn"

Tại chợ Cồn (TP. Đà Nẵng), mỗi buổi chiều lại có hàng ngàn lượt khách chen nhau lựa đồ bành với giá siêu rẻ, chỉ từ 10.000 đồng cho 3 cái áo…
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Bình

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Bình

Sáng 16/5, Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã có buổi kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Bình.
Triển lãm "Vẻ đẹp làng nghề Việt" tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Triển lãm "Vẻ đẹp làng nghề Việt" tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Hưởng ứng ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2022, ngày 15/5 tại Bảo tàng Thế giới Cà phê Thành phố Buôn Ma Thuột, đã khai mạc triển lãm “Vẻ đẹp của làng nghề Việt”.
Quảng Bình nhanh chóng khôi phục sự cố lưới điện do giông sét

Quảng Bình nhanh chóng khôi phục sự cố lưới điện do giông sét

Giông sét, gió lốc đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị sự cố lưới điện, đặc biệt là tại các huyện Lệ Thuỷ, Bố Trạch, Minh Hoá…
Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Sáng 15/05, 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận biểu dương.
Thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng đầu ra cho sản phẩm Đắk Nông

Thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng đầu ra cho sản phẩm Đắk Nông

Sở Công Thương Đắk Nông đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số để đa dạng đầu ra cho nông sản địa phương.
Một du khách ngã xuống biển tử vong khi tham quan Vịnh Hạ Long

Một du khách ngã xuống biển tử vong khi tham quan Vịnh Hạ Long

Một du khách bất ngờ bị ngã xuống biển trong khi tàu chở đoàn du khách đi tham quan Vịnh Hạ Long.
Quảng Nam: Kiên quyết xử lý sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

Quảng Nam: Kiên quyết xử lý sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết sẽ xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Dự án du lịch Cổng Trời Đông Giang: Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giám sát chặt

Dự án du lịch Cổng Trời Đông Giang: Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giám sát chặt

UBND Quảng Nam vừa chỉ đạo giám sát chặt việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (thuộc tập đoàn FVG)
Ngành Công Thương Nghệ An: Giữ nhịp độ tăng trưởng

Ngành Công Thương Nghệ An: Giữ nhịp độ tăng trưởng

Nhờ đồng bộ các giải pháp, ngành Công Thương Nghệ An đã đạt được những kết quả khả quan ngay cả trong đại dịch.
Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2022: "Hải Phòng - điểm đến thành công"

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2022: "Hải Phòng - điểm đến thành công"

Tối 13/5, tại TP. Hải Phòng đã khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022 gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến thành công.”
Sở Công Thương Nam Định: Đẩy mạnh phát triển kinh tế hậu Covid-19

Sở Công Thương Nam Định: Đẩy mạnh phát triển kinh tế hậu Covid-19

Bà Vũ Thị Kim - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nam Định chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế thời kỳ hậu Covid-19.
Hà Nội lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội là địa phương đầu tiên thành lập Ban chỉ đạo thành ủy phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm trưởng ban.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động