Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 15:23
Xin chờ trong giây lát...

Đẩy mạnh truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh hội nhập kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia - Phần I: Những thành quả và định hướng về thông tin, tuyên truyền

20/04/2021 07:00
Hơn 15 năm qua, thực hiện các Nghị quyết của Đảng về dân tộc, tôn giáo, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm, ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như đảm bảo quyền bình đẳng về tín ngưỡng tôn giáo cho mọi người dân.

Video cũ hơn