Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 12:18

Giữ vững vai trò thực hiện quy chế dân chủ của các tập đoàn kinh tế nhà nước

15:51 | 26/11/2020
Ngày 26/11, tại Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tham dự hội nghị có các đại diện của Bộ, ban ngành trung ương, đại diện của Đảng ủy các tâp đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam bao gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Xăng Dầu, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Điện lực.

Thực hiện QCDC đang thực sự được chú ý

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở các Tập đoàn kinh tế nhà nước từ năm 2016 đến nay, đảng ủy, lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam đã nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy vai trò của người lao động (NLĐ) tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Tập đoàn và phát triển doanh nghiệp. Hầu hết các Tập đoàn ban hành khá kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm xây dựng các quy chế, quy định, hướng dẫn các tổ chức thành viên, doanh nghiệp trực thuộc cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

4954-quy-che-dan-chu-1
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các Tập đoàn kinh tế nhà nước đã phát huy hiệu quả trong những năm vừa qua

Các Tập đoàn đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, nâng cao đời sống của NLĐ; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công nhân, NLĐ. Quan tâm cải thiện môi trường làm việc; đối thoại, giải quyết các kiến nghị, đơn thư phản ánh của NLĐ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ, đặc biệt, chỉ đạo tích cực trong ứng phó với đại dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, tiếp tục được cấp ủy, lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp, chuyên môn của NLĐ, địa bàn hoạt động.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các Tập đoàn, các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc được quan tâm, củng cố, kiện toàn và hoạt động từng bước đi vào nề nếp. Đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên, tham ưu cho cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo…

Mối quan hệ giữ Tập đoàn, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương ngày càng được củng cố, gắn bó trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của ngành và vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các hoạt động xã hội.

Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng được công khai, minh bạch hơn; đảm bảo cho NLĐ được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Tập đoàn, của doanh nghiệp, nhất là những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý và NLĐ là mục tiêu

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở như công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC ở một số Tập đoàn, doanh nghiệp chưa thường xuyên, kịp thời, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, NLĐ, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp cổ phần, đơn vị ở địa bàn khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, xây dựng và nhân điển hình thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên, kịp thời.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với doanh nghiệp cổ phần, đặc biệt là doanh nghiệp cổ phần Nhà nước không nắm quyền chi phối chưa được chú trọng, còn hình thức, lung túng trong tổ chức thực hiện; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân còn hạn chế.

4952-quy-che-dan-chu-2
Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Thời gian tới, các Tập đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, nhất là người đứng đầu các Tập đoàn, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, NLĐ về dân chủ và thực hiện dân chủ; dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, pháp luật về lao động gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, doanh nghiệp.

Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng làm cơ sở mở rộng thực hành dân chủ trong hoạt động của lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở đảm bảo thực chất, hiệu quả; tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ tham gia vào quá trình xây dựng Đảng, xây dựng Tập đoàn, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động…Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là trong doanh nghiệp cổ phần…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Thời gian qua, QCDC ở cơ sở cụm các tập đoàn kinh tế nhà nước đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc kiểm soát nguồn lực và tính minh bạch ngày càng cao đã thúc đẩy sự phát triển của các Tập đoàn.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng lưu ý: Các Tập đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý và NLĐ trong thực hiện QCDC. Nhận thức phải thông qua thực tiễn, NLĐ thấy được lợi ích và trách nhiệm. Nhân tố con người là quan trọng. Tôn trọng NLĐ sẽ thu hút và tạo động lực phát triển.

Bên cạnh đó cần tiếp tục quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giải quyết những khiếu nại, tố cáo, bức xúc của NLĐ, đối thoại, lắng nghe NLĐ đối với các vấn đề phát sinh, siết chặt điều kiện lao động để không xảy ra TNLĐ. Tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn, Thanh niên trong các tập đoàn.

Tiến Dũng