Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 24/07/2021 15:50

Hà Nội: Hướng tới hình thành chính quyền số, kinh tế số vào năm 2025

17:14 | 14/09/2020
Hà Nội xác định đến năm 2025 sẽ phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số. Phấn đấu, đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Khoa học dữ liệu (Data Science) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 10/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 205-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019, của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu, đến năm 2025, sẽ phát triển mạng di động 5G để mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Thành phố cũng sẽ phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

2953-kinh-te-so
Hà Nội: Hướng tới hình thành chính quyền số, kinh tế số đến năm 2025

Thành phố cũng phấn đấu, đến năm 2025, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; cung cấp dữ liệu mở của chính quyền thành phố phục vụ người dân và doanh nghiệp; hình thành, phát triển một số khu đô thị thông minh; từng bước phát triển các lĩnh vực thông minh quan trọng, hướng tới xây dựng thành phố thông minh; hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Hà Nội phấn đấu phát triển kinh tế số với giá trị đạt được chiếm khoảng 30% GRDP vào năm 2025; năng suất lao động tăng bình quân từ 7% -7,5%/năm. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước; đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á.

Thành phố xác định sẽ tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, hạn chế rủi ro để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa nền kinh tế. Thành phố cũng sẽ phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng thành phố thông minh vào năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Hà Nội đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, các tổ chức chính tri - xã hội thành phố. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu. Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Phát triển nguồn nhân lực. Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên. Thúc đẩy hội nhập quốc tế…

Nguyễn Hạnh