Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 22/10/2021 13:27

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương

10:50 | 11/09/2021
Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương.

Dự thảo Thông hướng dẫn các nội dung sau: kế toán nợ công, bao gồm: kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê các khoản nợ cho vay lại (từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài) và bảo lãnh Chính phủ; tổng hợp báo cáo nợ công.

Dự thảo quy định cụ thể về đối tượng, nội dung của kế toán, thống kê và báo cáo nợ công.

Theo đó, đối tượng kế toán nợ công là các khoản vay, lãi, phí và chi phí đi vay, trả nợ vay trong nước, vay nước ngoài của Chính phủ và chính quyền địa phương. Nội dung kế toán nợ công là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về tình hình vay, lãi, phí và chi phí đi vay và tình hình trả nợ vay trong nước, vay nước ngoài của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Ảnh: Internet.
Dự thảo quy định cụ thể về đối tượng, nội dung của kế toán, thống kê và báo cáo nợ công. Ảnh: Internet.

Đối tượng thống kê là các khoản vay, khoản phát hành trái phiếu của các đơn vị được Chính phủ bảo lãnh và các khoản cho vay lại từ nguồn vay nước ngoài theo quy định của pháp luật. Nội dung công tác thống kê là hoạt động tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình bảo lãnh Chính phủ và số liệu báo cáo về tình hình cho vay lại trên cơ sở báo cáo của các đơn vị có liên quan.

Báo cáo nợ công bao gồm các thông tin về vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ, chính quyền địa phương; vay, trả nợ trong nước của Chính phủ và chính quyền địa phương; các khoản được Chính phủ bảo lãnh; các khoản cho vay lại từ nguồn vay nước ngoài và các khoản vay khác theo quy định của pháp luật về nợ công; thuyết minh, giải trình về tình hình nợ công.

Dự thảo nêu rõ, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Kho bạc Nhà nước phải tổ chức bộ phận nghiệp vụ hoặc bộ máy kế toán để thực hiện kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14, Nghị định số 94/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công, Nghị định số 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay lại từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ và quy định của dự thảo Thông tư này.

Cùng với đó, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại phải tổ chức bộ phận nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ các bộ phận có liên quan để kế toán các khoản vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ, thống kê, theo dõi các khoản bảo lãnh Chính phủ; thống kê các khoản nợ cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài.

Kho bạc Nhà nước các cấp cũng sẽ tổ chức bộ máy kế toán và phân công nhiệm vụ các bộ phận có liên quan để kế toán các khoản vay, trả nợ trong nước của Chính phủ và chính quyền địa phương, tổng hợp số liệu báo cáo số liệu nợ công.

haiquanonline.com.vn