Tăng cường tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng

Qua 10 năm thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD), công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng trong lĩnh vực hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ở cả Trung ương và địa phương đã đạt được những kết quả tích cực.
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

Tuyên truyền nâng cao kiến thức và nhận thức về BVQLNTD

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật BVQLNTD năm 2010, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về BVQLNTD. Trong giai đoạn 2011-2021, để hướng dẫn thi hành Luật BVQLNTD liên quan tới kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, nhiều văn bản pháp luật quy định chi tiết có liên quan đã được Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành, góp phần hình thành một hệ thống pháp luật về BVQLNTD.

Tiêu biểu có thể kể đến: Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và BVQLNTD; Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg; Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 5/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg; Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg; Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Ngoài ra, từ năm 2011 đến nay, Bộ Công Thương cụ thể là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã chủ trì tổ chức hơn 200 buổi hội thảo, tọa đàm, tập huấn cho các đối tượng có liên quan nội dung chuyên sâu về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; biên soạn và phát hành sổ tay, tài liệu cho các cán bộ làm công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trên khắp cả nước để vừa đào tạo kỹ năng, vừa giúp các cán bộ có được nguồn tư liệu tin cậy trong quá trình làm việc. Có thể kể đến một số sổ tay, tài liệu tham khảo như “Sổ tay hỏi - đáp pháp luật BVQLNTD”; “Sổ tay cho cán bộ làm công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”; ...

Tăng cường tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVQLNTD được triển khai rộng rãi trong những năm qua

Cũng trong giai đoạn 2011-2021, UBND các tỉnh/thành phố, Sở Công Thương đã chủ động bám sát và căn cứ các văn bản pháp luật, kế hoạch, chính sách của Trung ương để xây dựng và ban hành các văn bản triển khai hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVQLNTD liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cũng đã được triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về công tác này.

Điển hình, ngay sau khi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg có hiệu lực (tháng 3/2012), tất cả các địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền, ban hành các văn bản hướng dẫn về việc đăng ký, thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung gửi các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và đề nghị, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký theo đúng quy định pháp luật. Mặc dù kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung là một nhiệm vụ chuyên môn rất mới, song ngay từ đầu nhiều địa phương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng quy trình đăng ký, tạo thuận lợi cho các cán bộ cũng như doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Tăng cường tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao kiến thức và nhận thức về BVQLNTD, công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung luôn được Bộ Công Thương quan tâm, chú trọng.

Trong gần 10 năm qua (từ tháng 3/2012 đến hết 9 tháng đầu năm 2021), Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận và xử lý tổng số gần 5.000 hồ sơ đăng ký và thẩm định hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Trong đó, tiếp nhận chính thức hơn 4.400 bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, thẩm định gần 500 bộ hồ sơ bảo hiểm nhân thọ theo Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương; số lượng hồ sơ đăng ký tăng theo các năm, đặc biệt sau thời điểm Quyết định 35/2015/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg) có hiệu lực, năm 2016 số lượng hồ sơ đăng ký lên đến 1.342 hồ sơ, tăng gấp hơn 12 lần so với năm 2012.

Trong số gần 5.000 hồ sơ đăng ký và thẩm định nêu trên, 100% hồ sơ đã được Cục CT&BVNTD ra thông báo kết quả đăng ký đảm bảo đúng thời hạn và trình tự thủ tục theo quy định. Đặc biệt, những năm gần đây tỉ lệ hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được Cục CT&BVNTD xử lý và trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định ngày càng gia tăng. Số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong 9 tháng đầu năm 2021 được Cục CT&BVNTD xử lý và trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định đã tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 (từ 57% lên 80%).

Thực hiện quy định pháp luật đồng thời tạo điều kiện cho các DN tham khảo, người tiêu dùng giám sát và tạo kênh kết nối thông tin với hoạt động của các Sở Công Thương trên cả nước, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các DN đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại Cục CT&BVNTD được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm.

Tăng cường tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng
Tổng đài 1800.6838 tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của doanh nghiệp và người tiêu dùng

Tại các Sở Công Thương, số lượng hồ sơ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được tiếp nhận, xử lý và hoàn thành nghĩa vụ đăng ký tại các địa phương có sự chuyển biến tích cực qua các năm. Cụ thể, từ năm 2012 - 2020, số lượng hồ sơ đăng ký/đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của DN tại các Sở Công Thương là khoảng 3.800 hồ sơ; số lượng hồ sơ đăng ký tăng dần qua các năm, nhất là từ năm 2015 đến hết 2017. Về cơ cấu lĩnh vực, hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Sở Công Thương chủ yếu thuộc nhóm lĩnh vực nước sinh hoạt; điện sinh hoạt; nhóm lĩnh vực viễn thông và mua bán căn hộ chung cư.

Theo tổng hợp, 100% hồ sơ được các Sở Công Thương xử lý và trả kết quả đúng thời hạn luật định. Thậm chí, nhiều địa phương còn nỗ lực rút ngắn thời hạn trả kết quả xử lý hồ sơ xuống chỉ còn 5 -10 ngày làm việc, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình kinh doanh liên tục của DN.

Ngoài ra, lượng hồ sơ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của DN đã hoàn thành nghĩa vụ đăng ký đạt tỉ lệ cao với khoảng 83% trong tổng số hồ sơ nộp đăng ký tại các Sở. Đây là kết quả khá tích cực từ sự nỗ lực của quá trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, nhắc nhở DN thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tương đối tích cực của các địa phương trong thời gian qua.

Công tác xử lý phản ánh, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của DN và người tiêu dùng cũng được Bộ Công Thương chú trọng. Cụ thể, việc tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu, tư vấn, cung cấp thông tin trong lĩnh vực BVQLNTD nói chung và kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nói riêng (trong đó quan trọng nhất là dành cho người tiêu dùng và cộng đồng DN) được thực hiện thông qua các phương thức: Qua website với địa chỉ www.vcca.gov.vn; hay qua thư điện tử (email) vcca@moit.gov.vn; và gửi qua đường bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp.

Nhờ sự mở rộng các phương thức tương tác với người dân, số lượng vụ việc phản ánh, khiếu nại hoặc yêu cầu được hỗ trợ của người tiêu dùng tới Bộ Công Thương tăng từ 26 vụ trong năm 2011 lên 263 vụ vào năm 2012, 450 vụ vào năm 2013 và duy trì trung bình gần 1.500 vụ trong giai đoạn 2014-2020. Trong đó, khoảng 13% số lượng vụ việc được phản ánh, khiếu nại tới Bộ Công Thương có liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Các vấn đề được phản ánh, khiếu nại chủ yếu liên quan đến trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã giao kết giữa DN và người tiêu dùng. Hầu hết các vụ việc đều được Bộ Công Thương xử lý/hỗ trợ/hướng dẫn cách thức giải quyết hoặc chuyển cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật BVQLNTD liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cũng được Bộ Công Thương quan tâm. Bộ đã thực hiện/phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra 93 DN (16 DN năm 2013; 53 DN năm 2014 bao gồm 22 DN phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường; 21 DN năm 2015; 2 DN năm 2019; 1 DN năm 2020) và thanh tra 5 DN (2 DN năm 2019; 3 DN năm 2020), xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 310 triệu đồng đối với các hành vi liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Tại các Sở Công Thương, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cũng được triển khai hàng năm. Cùng với việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, các Sở Công Thương đều tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra để đánh giá việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các DN, đặc biết là các DN trong lĩnh vực điện, nước sinh hoạt - là các DN thường phát sinh thay đổi về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo từng địa bàn kinh doanh.

Một số địa phương đã tích cực và có sự quan tâm nhất định tới công tác kiểm tra, giám sát này thể hiện qua việc nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn kiểm tra mang tính liên tục và thường xuyên, điển hình như Hà Giang; Hải Dương; Tiền Giang (thành lập đoàn kiểm tra năm 2015, 2016, 2017 và 2018),…

Về kết quả xử lý, bên cạnh việc nhắc nhở, yêu cầu DN khắc phục vi phạm, một số địa phương đã áp dụng chế tài mạnh mẽ hơn là xử phạt vi phạm hành chính, cho thấy sự vào cuộc của địa phương trong công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, xử lý nghiêm các DN vi phạm.

Với nguồn lực thực thi công tác BVQLNTD còn khá hạn chế ở cả Trung ương và địa phương, những kết quả trên thể hiện vai trò tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước về BVQLNTD trong công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đặc biệt góp phần loại bỏ nhiều điều khoản không phù hợp pháp luật BVQLNTD trong các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của nhiều lĩnh vực, thông qua đó phổ biến pháp luật và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của DN, đảm bảo tính công bằng trong giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với người tiêu dùng.

Bộ Công Thương đã và đang xây dựng và phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu khiếu nại của người tiêu dùng. Thông qua dữ liệu này, hàng năm, Bộ có thể phân tích, tổng hợp và đánh giá nhiều yếu tố liên quan đến quá trình khiếu nại của người tiêu dùng, từ đó kịp thời đưa ra các hướng dẫn, khuyến cáo cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và định hướng cho công tác BVQLNTD trong các giai đoạn tiếp theo.
Hoàng Lan
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sai sự thật

Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sai sự thật

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành liên quan phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sai sự thật.
Sử dụng máy điều hoà nhiệt độ: Cách nào để tiết kiệm điện?

Sử dụng máy điều hoà nhiệt độ: Cách nào để tiết kiệm điện?

Miền Bắc chuẩn bị bước vào thời điểm nắng nóng, dẫn đến nhu cầu sử dụng thiết bị điện làm mát gia tăng, trong đó không thể không nhắc đến máy điều hòa.
AEON Việt Nam: Triển khai các giải pháp bền vững

AEON Việt Nam: Triển khai các giải pháp bền vững

Luôn cố gắng tìm kiếm các giải pháp thay thế bền vững, nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thân thiện môi trường là một trong những cam kết của AEON.
Toyota Việt Nam triệu hồi 191 xe Raize để sửa chữa mối hàn ụ

Toyota Việt Nam triệu hồi 191 xe Raize để sửa chữa mối hàn ụ

Từ ngày 4/5, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình triệu hồi 191 xe Raize để sửa chữa mối hàn ụ lắp giảm chấn phía trước.
Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Mới đây, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp và cho ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi (Dự án Luật).

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết bền vững

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết bền vững

Kết nối các cơ sở sản xuất, nhà cung ứng sản phẩm với các đơn vị phân phối bán lẻ, tạo liên kết bền vững sản phẩm là một trong những những hoạt động trọng tâm.
Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế sản xuất thuốc kém chất lượng

Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế sản xuất thuốc kém chất lượng

Thời gian gần đây các cơ quan chuyên môn liên tục đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều loại mỹ phẩm, thuốc... Ngày 25/04 vừa qua, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Dược phẩm và sinh học y tế (Mebiphar) buộc thu hồi 3 sản phẩm thuốc do không đảm bảo chất lượng mức độ 2. Tuy nhiên, điều khiến mọi người lo lắng là đến khi sản phẩm kém chất lượng bị phát hiện xử lý thì sản phẩm đã được người tiêu dùng sử dụng.
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Khách hàng được giám sát quy trình giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Khách hàng được giám sát quy trình giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp

Mặc dù có đến 80 - 85% vụ việc người tiêu dùng (NTD) bị thiệt hại khi mua, bán, sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng đã đạt được thỏa thuận với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, cung cấp sản phẩm, song hiệu lực, hiệu quả của những thương lượng này chưa cao. Không ít trường hợp, tổ chức, doanh nghiệp cố tình phớt lờ việc bồi thường thiệt hại, khiến thiệt thòi luôn thuộc về NTD. Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi (Dự thảo Luật) được cho là sẽ khắc phục được những bất cập này.
Thu hồi sô cô la Kinder: Cơ quan EU thúc giục tiến hành điều tra nhà máy Bỉ

Thu hồi sô cô la Kinder: Cơ quan EU thúc giục tiến hành điều tra nhà máy Bỉ

Từ nhiều ngày nay, các cơ quan y tế châu Âu đã kêu gọi điều tra thêm về nhà máy sô cô la Kinder ở Arlon (Bỉ) – nhà máy có liên quan đến sự bùng phát của vi khuẩn salmonella trên khắp châu Âu.
Quảng Ninh: Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Quảng Ninh: Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Ngày 8/4/2022, Sở Công Thương Quảng Ninh phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh và UBND thành phố Hạ Long tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.
Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Sau gần 3 tháng đăng tải công khai Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Công Thương đang khẩn trương thảo luận và hoàn thiện Dự thảo Luật. Đồng thời, bổ sung các tài liệu liên quan đến Hồ sơ dự án Luật để thực hiện thủ tục thẩm định tại Bộ Tư pháp.
Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, UBND các tỉnh/thành phố về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
Xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần có chế tài xử lý rõ ràng

Xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần có chế tài xử lý rõ ràng

Sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) ở thời điểm này là thực sự cần thiết, song nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng luật cần có chế tài xử lý rõ ràng.
Trung Quốc: Tìm cách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời đại số

Trung Quốc: Tìm cách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời đại số

Tuần trước, một chương trình truyền hình của Đài Trung ương Trung Quốc (CCTV) về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phơi bày các trường hợp vi phạm quyền của người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ an ninh Internet, an toàn thực phẩm, bán hàng livestream,…
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán tràn lan trên "mạng": Giải "bài toán" từ công tác quản lý

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán tràn lan trên "mạng": Giải "bài toán" từ công tác quản lý

Các hành vi vi phạm trong TMĐT diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là vấn nạn hàng giả, hàng lậu. Đặc biệt nổi cộm gần đây là tình trạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo tràn lan, sai sự thật trên các sàn giao dịch và mạng xã hội đang đặt ra nhiều yêu cầu với cơ quan quản lý Nhà nước.
Kinh doanh trách nhiệm - Giải pháp kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp

Kinh doanh trách nhiệm - Giải pháp kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần có trách nhiệm hơn nữa với người tiêu dùng và kinh doanh có trách nhiệm chính là giải pháp bền vững cho doanh nghiệp.
Thêm chương mới về giao dịch đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh

Thêm chương mới về giao dịch đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh

Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) (sửa đổi). Theo đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các giao dịch đặc thù đối với người tiêu dùng.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần sự tham gia của nhiều thiết chế

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần sự tham gia của nhiều thiết chế

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu quả, kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới cho thấy, cần có sự tham gia của nhiều thiết chế như: Cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống tòa án, các cơ quan truyền thông,.. trong đó, tổ chức xã hội có vai trò rất quan trọng.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Việc hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ tiếp tục là một trong các công cụ chính để tháo gỡ các khó khăn và định hướng phát triển thống nhất, hiệu quả cho các tổ chức xã hội nói chung và Hội Bảo vệ người tiêu dùng nói riêng tại Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho doanh nghiệp

Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho doanh nghiệp

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng cũng chính là nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp (DN). Bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) - khẳng định trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.
Chống hàng giả, hàng nhái: Trách nhiệm không của riêng ai

Chống hàng giả, hàng nhái: Trách nhiệm không của riêng ai

Hiện nay, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội, gây ra các hệ lụy không nhỏ. Do đó, cần chế tài mạnh mẽ hơn, đảm bảo tính răn đe để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Bối cảnh bình thường mới đã và đang mở ra những thay đổi lớn trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều quyền lợi của người tiêu dùng có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Tích cực hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Tích cực hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày Quyền của người tiêu dùng (NTD) Việt Nam (15/3) năm nay được Bộ Công Thương chọn với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”. Cùng với Lễ phát động Ngày Quyền của NTD Việt Nam 2022, Bộ Công Thương cũng tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt cả năm hướng tới NTD.
Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới

Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới

Với thông điệp 3A, bản "Hướng dẫn tiêu dùng an toàn" là cuốn sổ tay hữu ích cho người tiêu dùng với ý nghĩa tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới.
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng”

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng”

Nhằm cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của các tổ chức xã hội, đồng thời nêu các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này, 9h00, ngày 15/3 tới đây, Báo Công Thương sẽ tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng”. Chương trình phát trực tuyến trên Báo Công Thương điện tử Congthuong.vn và Fanpage Báo Công Thương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động