Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 07:18

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn

16:32 | 26/03/2021
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức làm công tác khuyến công, năng lực cán bộ làm công tác khuyến công. Tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các hoạt động khuyến công; tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Sở Công Thương tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương; đồng bộ với các chương trình hỗ trợ về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Ngoài ra Sở Công Thương cần tăng cường tiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức làm công tác khuyến công theo đề án vị trí việc làm, bố trí đủ biên chế, có chính sách bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công; xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với Sở Tài chính cần phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công.

5924-ocop-hue-3
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Sở Công Thương tăng cường tiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định pháp luật hiện hành

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương để lồng ghép nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với công tác phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tổng hợp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và làng nghề cần vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vào danh mục đầu tư công trung hạn.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng các đề án, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung chương trình OCOP, chương trình phát triển vùng nguyên liệu, phát triển nông thôn mới gắn với phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc khắc phục các hạn chế, tồn tại về công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề, điểm sản xuất công nghiệp nông thôn.

Các sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thông qua các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác của ngành,… tổ chức và lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển công nghiệp nông thôn, nhiệm vụ khuyến công theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hầu Tỷ