Thúc đẩy kinh tế tập thể phi nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững

Kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và trong lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng được Đảng và Nhà nước khẳng định đóng vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững của nền kinh tế. Đến nay, khu vực kinh tế này đã đạt được những thành tựu quan trọng, phát triển cả về số lượng và chất lưọng; quy mô hiệu quả hoạt động vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây.

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật HTX 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể nhanh, bền vững
Tại Hội nghị, KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tiếp tục được khẳng định đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội đất nước

Khẳng định vai trò quan trọng

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh - cho biết, thể chế về KTTT, HTX không ngừng được cải thiện; bộ máy quản lý về khu vực kinh tế này từng bước được kiện toàn, nhờ đó KTTT, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô, hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 Liên hiệp HTX, 44.226 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên; KTTT, HTX phát triển đa dạng ngành nghề; chú trọng kinh doanh khép kín theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài ngoài nước. Qua đó, khu vực kinh tế này không ngừng đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Năm 2012, Luật HTX được ban hành, thực thi được coi là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển. Trong đó, đại diện Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh, Luật HTX đã thể chế hóa rõ hơn về bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các HTX; Chính phủ, Bộ ngành, địa phương đã tích cực ban hành, sửa đổi bổ sung các chính sách hỗ trợ HTX theo Luật HTX 2012.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, sau 10 năm thực hiện Luật HTX đã có 1.618 lượt HTX phi nông nghiệp được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; có 725 lượt HTX được hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Khả năng tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thuận lợi hơn, qua đó đưa tỷ lệ tín dụng đối với HTX sau chuyển đổi, tổ chức lại có xu hướng tăng; từ năm 2013 - 2020 có 2.315 HTX được vay Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và địa phương với doanh số 1.281,9 tỷ đồng.

Đánh giá tác động của Luật HTX 2021 trong lĩnh vực phi nông nghiệp, Liên minh HTX Việt Nam cho biết, việc thành lập, đăng ký HTX, liên hiệp HTX các quy định về thủ tục hành chính từng bước được hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi hơn cho khu vực kinh tế này phát triển; cơ cấu bộ máy HTX không ngừng được củng cố, kiện toàn; có khoảng 55-80% số HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, doanh thu của các HTX ước đạt 74.669 tỷ đồng (tăng 16.173 tỷ đồng so với năm 2013); giai đoạn 2013-2021 tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm của một lao động đạt 6,41%; cung ứng dịch vụ cho thành viên với chi phí đầu vào giảm khoảng 20%-25%, giá bán sản phẩm tăng từ 10%-15%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Thịnh nhìn nhận, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật HTX 2012 còn một số hạn chế, tồn tại, bất cập đối với sự phát triển của khu vực KTTT, HTX, như: Số lượng HTX còn thấp so với nhu cầu và tiềm năng liên kết, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực phi nông nghiệp; phần lớn HTX có qui mô nhỏ, siêu nhỏ; nhiều HTX yếu về năng lực tài chính; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ hận cán bộ, thành viên HTX, liên hiệp HTX còn hạn chế; một số HTX có biểu hiện vi phạm pháp luật HTX và pháp luật liên quan; mức độ tiếp cận thị trường của HTX, liên hiệp HTX thấp; một số quy định của Luật HTX năm 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luât khác; một số quy định làm hạn chế khả năng huy động vốn, thu hút thành viên, gây khó khăn trong quản lý, điều hành của HTX, liên hiệp HTX.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể nhanh, bền vững
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Cần những đột phá mới

Ghi nhận những chuyển biến tích cực của KTTT, HTX nói chung và KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng trong thời gian qua, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - khẳng định, khu vực kinh tế này phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm xã hội, phát triển chưa đều khắp giữa các địa phương, một bộ phận HTX tổ chức hoạt động chưa phù hợp với qui định của Luật HTX hoạt động chưa hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước và triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 còn nhiều bất cập…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta giai đoạn 2021 - 2030 và yêu cầu phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới phù hợp xu thế chung của nền sản xuất hàng hóa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX cần tổng hợp, phân tích kỹ thông tin, có đủ căn cứ lý luận và thực tiễn để kiến nghị xác đáng với Chính phủ, Trung ương nghiên cứu ban hành nghị quyết mới; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012; tháo gỡ những nút thắt về vấn đề đất đai, vốn, đào tạo, quản lý, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường… để thúc đẩy sản xuất phát triển.

Đồng thời, phát triển KTTT, HTX phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tuân theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường; phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 80% hộ cá thể ở địa bàn nông thôn là thành viên HTX, tổ hợp tác (THT); tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 85%, hình thành một số tập đoàn kinh tế lớn hoạt động theo mô hình HTX và liên hiệp HTX…

Nhằm tận dụng các cơ hội và tháo gỡ các rào cản để phát huy vai trò của KTTT, HTX đối với nền kinh tế, Liên minh HTX Việt Nam cũng đề xuất, cần có chính sách đồng bộ, phù hợp đối với KTTT, HTX ở mỗi vùng miền; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị, tham gia mô hình KTTT, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp; củng cố nâng cao hiệu quả các HTX đang hoạt động để tăng quy mô về vốn, thành viên, sản phẩm, nâng cao năng lực cảnh tranh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, kéo dài được dự báo sẽ có những tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất, kinh doanh của khu vực KTTT, HTX phi nông nghiệp, giải pháp đặt ra đó là sớm hoàn thiện khung khổ pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đối với khu vực này; tăng cường năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, phương án sản xuất kinh doanh đối với KTTT, HTX phi nông nghiệp.

Đề cập đến sửa đổi Luật HTX 2021, Liên minh HTX Việt Nam khẳng định đây là vấn đề hết sức cần thiết. Theo đó, sửa đổi Luật HTX 2021 là nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT, HTX ở nước ta; tạo khung khổ pháp luật nhằm khuyễn khích các hộ cá thể, tổ chức và người dân tham gia HTX; là bước “đột phá”, tập trung khắc phục hạn chế, bất cập đối với sự phát triển của KTTT, HTX; hướng tới xóa bỏ “tiền kiểm” và tăng cường “hậu kiểm” HTX, liên hiệp HTX. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để HTX phát triển nhanh, bền vững và bình đẳng với các thành phần kinh tế khác; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế bao trùm.

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp đến năm 2030: Số lượng các loại hình KTTT, HTX tăng trưởng từ 1-16%/năm; cả nước có khoảng 250.000 tổ hợp tác, 26.000 HTX; thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 5 triệu lao động thường xuyên…
Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vắc xin thú y nhập lậu tràn lan, Bộ NN&PTNT đề nghị xử lý nghiêm

Vắc xin thú y nhập lậu tràn lan, Bộ NN&PTNT đề nghị xử lý nghiêm

Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện, xử lý vắc xin thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
Sắp diễn ra Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam 2022

Sắp diễn ra Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam 2022

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên

Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên

Nông nghiệp Tây Nguyên hội tụ đầy đủ các yếu tố để kết nối chuỗi giá trị sản xuất của vùng với nhu cầu tiêu thụ của các tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu.
Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội, môi trường 2022

Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội, môi trường 2022

Dự kiến, Hội chợ triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội, môi trường sẽ diễn ra từ ngày 29/7-29/8/2022.
Tổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Tổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 2021 – 2025.

Tin cùng chuyên mục

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp: Cần hướng đến các sản phẩm mới, có tính ứng dụng cao

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp: Cần hướng đến các sản phẩm mới, có tính ứng dụng cao

Ngày 18/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Công nghệ mới, sản phẩm mới”.
Thúc đẩy phát triển quế bền vững thông qua dự án BioTrade

Thúc đẩy phát triển quế bền vững thông qua dự án BioTrade

Ngày 11/5, Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED), phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển quế bền vững”.
Một ngày cùng diêm dân trên cánh đồng muối Bạch Long

Một ngày cùng diêm dân trên cánh đồng muối Bạch Long

Có dịp về xã Bạch Long (Giao Thủy, Nam Định) thời điểm này chúng ta sẽ có một ngày trải nghiệm cùng diêm dân trên cánh đồng muối dưới cái nắng như đổ lửa.
Ứng dụng than sinh học trong phát triển nông nghiệp

Ứng dụng than sinh học trong phát triển nông nghiệp

Bộ NN&PTNT đã phối hợp với UNIDO, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tổ chức hội thảo “Ứng dụng than sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững”.
Đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang chịu thuế

Đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang chịu thuế

Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế.
Phát huy vai trò chợ nông thôn

Phát huy vai trò chợ nông thôn

Trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (chợ nông thôn) được đánh giá có vai trò quan trọng.
Hội Nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý ở Biển Đông, bao gồm cả vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Xử lý dứt điểm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Xử lý dứt điểm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Tính đến 31/12/2021, cả nước có 51.827 vụ vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, giảm 1.190 vụ so với năm 2020.
Sắp xếp lại 4 Tổng cục tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sắp xếp lại 4 Tổng cục tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bốn Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) được Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp, tổ chức lại thành 6 Cục.
Nghệ An: Trên 3.600ha sắn bị bệnh, người dân thiệt hại lớn

Nghệ An: Trên 3.600ha sắn bị bệnh, người dân thiệt hại lớn

Người dân trồng sắn tại Nghệ An đang hết sức lo lắng khi bệnh khảm lá lây lan mạnh, phủ rộng đến trên 3.600ha và đang tiếp tục gia tăng.
Phát triển nông thôn mới: Gắn với xây dựng đô thị xanh

Phát triển nông thôn mới: Gắn với xây dựng đô thị xanh

Năm 2022, TP. Hà Nội phấn đấu có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 huyện đạt chuẩn NTM. Đồng thời, hướng tới phát triển NTM gắn với xây dựng đô thị xanh, văn minh và hiện đại.
Đòn bẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Đòn bẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Cùng với việc đánh giá phân hạng sản phẩm, thì chuyển đổi số sẽ giúp đưa sản phẩm OCOP đến gần và nhanh hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).
NPK Cà Mau: Nỗ lực đồng hành cùng nông dân Việt Nam

NPK Cà Mau: Nỗ lực đồng hành cùng nông dân Việt Nam

Trong vụ Đông Xuân vừa qua, bà con nông dân đã có cơ hội nhận được hàng nghìn phiếu mua hàng với rất nhiều giải thưởng hấp dẫn từ chương trình "Tôi chọn NPK Cà Mau” - Ghép chữ ngay - Nhận quà đỉnh. Đây cũng là nỗ lực tích cực của Phân bón Cà Mau để đồng hành, hỗ trợ nhà nông trong bối cảnh canh tác nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn…
Chọn phân bón nào để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững?

Chọn phân bón nào để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững?

Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, biến đổi khí hậu bất thường ở nhiều địa phương trên cả nước, nông dân cần chọn phân bón phù hợp để hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững hơn trong thập kỷ tới…
Quảng Ninh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022

Quảng Ninh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022

Quảng Ninh phấn đấu trong năm 2022 sẽ hoàn thành về đích chương trình xây dựng nông thôn mới, kế cả các vùng miền núi.
Nhiều đột phá về thể chế, chính sách cho kinh tế nông nghiệp và nông thôn

Nhiều đột phá về thể chế, chính sách cho kinh tế nông nghiệp và nông thôn

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những điểm mới đột phá về thể chế và chính sách sẽ tạo bước chuyển từ ngành sản xuất nông nghiệp sang một nền kinh tế nông nghiệp. Đây là nội dung trog quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2022.
Khẩn trương cứu diện tích lúa Đông Xuân, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Khẩn trương cứu diện tích lúa Đông Xuân, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao những ngày qua, TT-Huế và Phú Yên có mưa to, rất to trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho lúa, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
Bố trí 196.332 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bố trí 196.332 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Đây là mục tiêu đặt ra trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg.
Sửa đổi Nghị định 67: Chính sách cần sát thực tiễn

Sửa đổi Nghị định 67: Chính sách cần sát thực tiễn

Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 67) ra đời với chủ trương đóng mới, cải hoán tàu cá nhằm hiện đại hoá đội tàu vươn khơi, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, sau gần 8 năm triển khai cho thấy vẫn còn khoảng trống rất lớn từ chính sách đến thực tiễn.
Du lịch nông thôn: Tiềm năng “ngủ yên”

Du lịch nông thôn: Tiềm năng “ngủ yên”

Du lịch nông thôn giải quyết nhiều tiêu chí trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, việc thiếu cơ chế, chính sách khiến du lịch nông thôn chưa “cất cánh”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động