Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT), ngày 29/12/2021 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương của lực lượng này với 8 nhiệm vụ cụ thể.
Lực lượng quản lý thị trường: Ngày càng chính quy, chuyên nghiệp

Qua hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT, đến nay bộ máy tổ chức của Tổng cục QLTT cơ bản đã được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định hiệu quả, bước đầu khẳng định sự phù hợp của mô hình tổ chức "lực lượng QLTT được tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo nguyên tắc tập trung, thống nhất".

Trong thời gian qua, Tổng cục QLTT cơ bản đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai chủ trương chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ngành Công Thương ở một số cơ quan, đơn vị QLTT chưa triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu và công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm túc, không đủ sức răn đe; vẫn còn công chức chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng QLTT dẫn đến lúng túng trong thực thi công vụ; công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, người lao động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; lãnh đạo quản lý ở một số đơn vị chưa gương mẫu, uy tín, tỉnh thần trách nhiệm còn thấp; năng lực trình độ chuyên môn của một số công chức còn hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều đơn vị về kỷ luật, kỷ cương chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng, bị thi hành kỷ luật, bị khởi tố, bắt tạm giam. Những hạn chế, yếu kém như trên đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng QLTT và Bộ Công Thương.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường
Lực lượng QLTT tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao chất lượng hoạt động công vụ

Để thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm nêu trên, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chất lượng trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị QLTT các cấp thực hiện nghiêm túc một số nội dung theo Chỉ thị số 13/CT-BCT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng QLTT.

Một là, thường xuyên phổ biến quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó chú trọng đến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa".

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chi thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 21/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, chủ đông phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới phù hợp, đồng bộ nhằm tạo hành lang pháp lý đảm bảo cho lực lượng QLTT hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Bốn là, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với công chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Năm là, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham những, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chi đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra việc công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Sáu là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng, trình độ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát các loại hình kinh doanh thương mại mới, nhất là thương mại điện tử. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức khi thi hành nhiệm vụ, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Bảy là, tiếp tục tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xây dựng, vận hành, phát triển hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính; cơ sở dữ liệu quản lý tài chính; làm tốt công tác thu thập, phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong thời gian tới.

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm tuyên truyền rộng rãi hoạt động của lực lượng QLTT, thông qua đó tăng cường cơ chế giám sát, tiếp nhận phản biện xã hội để hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trong công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác QLTT.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục QLTT để tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ cho lực lượng QLTT. Tổng cục QLTT tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương kết quả thực hiện.

Trang Anh
Bài viết cùng chủ đề: Quản lý thị trường

Tin mới nhất

Xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với lực lượng chức năng, tăng cường giám sát hoạt động của toàn bộ các cửa hàng xăng dầu kịp thời xử lý nghiêm vi phạm.
Hà Nội: Thu giữ hàng tấn bánh kẹo Trung Quốc giả mạo xuất xứ Nhật Bản

Hà Nội: Thu giữ hàng tấn bánh kẹo Trung Quốc giả mạo xuất xứ Nhật Bản

Hàng tấn bánh kẹo Trung Quốc giả mạo xuất xứ Nhật Bản đã bị lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ vào ngày 16/5.
Xử lý buôn lậu, gian lận thương mại: Thu nộp ngân sách gần 2.000 tỷ đồng

Xử lý buôn lậu, gian lận thương mại: Thu nộp ngân sách gần 2.000 tỷ đồng

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, quý I/2022, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý gần 34.000 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước
Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế liên tiếp xử lý cửa hàng kinh doanh điện thoại nhập lậu

Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế liên tiếp xử lý cửa hàng kinh doanh điện thoại nhập lậu

Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế kiểm tra đột xuất các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại Huế và phát hiện nhiều điện thoại có dấu hiệu nhập lậu.
Quản lý thị trường Lào Cai: Phát hiện 750 gói bánh quy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Quản lý thị trường Lào Cai: Phát hiện 750 gói bánh quy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng Quản lý thị trường Lào Cai vừa phát hiện, xử lý 750 gói bánh quy không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tin cùng chuyên mục

Xử phạt gần 180 triệu đồng cá nhân buôn bán phân bón giả ở Tiền Giang

Xử phạt gần 180 triệu đồng cá nhân buôn bán phân bón giả ở Tiền Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt cá nhân vi phạm với số tiền gần 180 triệu đồng về hành vi buôn bán phân bón giả.
Tỉnh Vĩnh Long: Phát hiện 1.240 bao thuốc lá nhập lậu

Tỉnh Vĩnh Long: Phát hiện 1.240 bao thuốc lá nhập lậu

1.240 bao thuốc lá nhập lậu được ngụy trang trong giỏ đồ hàng hóa thiết yếu đã được lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện và thu giữ.
Buôn lậu đường cát tiếp tục tăng ở các tỉnh biên giới

Buôn lậu đường cát tiếp tục tăng ở các tỉnh biên giới

Tình trạng buôn lậu đường cát ở các tỉnh biên giới vẫn diễn ra phức tạp với số vụ việc gia tăng trong những tháng qua, gây ảnh hưởng tới ngành đường trong nước.
Quản lý thị trường Lạng Sơn: Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường

Quản lý thị trường Lạng Sơn: Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường

Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Tây Ninh: Xử phạt cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên mạng

Tây Ninh: Xử phạt cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên mạng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên mạng.
Quản lý thị trường Gia Lai phát hiện 36 lít thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Quản lý thị trường Gia Lai phát hiện 36 lít thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Quản lý thị trường Gia Lai tạm giữ phương tiện và 36 lít thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc khi trên đường vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam.
Tây Ninh: Vận chuyển đường cát nhập lậu, 1 đối tượng bị phạt 16 triệu

Tây Ninh: Vận chuyển đường cát nhập lậu, 1 đối tượng bị phạt 16 triệu

Một đối tượng dùng xe ô tô tải vận chuyển 1.250kg đường cát nhập lậu tại tỉnh Tây Ninh đã bị quản lý thị trường phạt 16 triệu đồng.
Cục Quản lý thị trường Lai Châu: Góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường Lai Châu: Góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường Lai Châu chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; đấu tranh có hiệu quả công tác chống buôn lậu.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình: Xử lý nghiêm hành vi găm hàng, thổi giá

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình: Xử lý nghiêm hành vi găm hàng, thổi giá

Năm 2021, Cục Quản lý thị trường Thái Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý, giám sát chặt tình hình, diễn biến cung cầu và giá.
Quản lý thị trường Hà Nội: Tạm giữ hàng nghìn thùng bánh bông lan nghi nhập lậu

Quản lý thị trường Hà Nội: Tạm giữ hàng nghìn thùng bánh bông lan nghi nhập lậu

Quản lý thị trường Hà Nội đã tạm giữ 1.000 thùng bánh bông lan và một lượng lớn thực phẩm nghi nhập lậu.
Quản lý thị trường Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịp SEA Games 31

Quản lý thị trường Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịp SEA Games 31

Ngày 12/5, Cục Quản lý thị trường Hà Nội ban hành Công văn số 333 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong thời gian diễn ra SEA Games 31.
QLTT Hà Nội: Quyết tâm "dẹp loạn" vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

QLTT Hà Nội: Quyết tâm "dẹp loạn" vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội liên tiếp ra quân kiểm tra, kiểm soát các vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Quản lý thị trường Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 đồ chơi trẻ em bạo lực

Quản lý thị trường Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 đồ chơi trẻ em bạo lực

Gần 2.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em hình súng bằng nhựa có xu hướng bạo lực tại 1 kho hàng đồ chơi trẻ em ở huyện Thạch Thất bị thu giữ.
Quản lý thị trường Hà Nội: Kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Quản lý thị trường Hà Nội: Kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố
Bình Thuận: Phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu hoạt động không có giấy phép

Bình Thuận: Phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu hoạt động không có giấy phép

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) phát hiện một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn hoạt động không có giấy phép.
Quản lý thị trường Quảng Ninh thực hiện tốt xử lý vi phạm hành chính

Quản lý thị trường Quảng Ninh thực hiện tốt xử lý vi phạm hành chính

Bộ Công Thương vừa kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thực hiện trong các năm 2020 - 2021.
Quản lý thị trường Hà Nội: Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Quản lý thị trường Hà Nội: Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Chiều 10/5, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tổ chức cuộc họp về kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quản lý thị trường Hà Nội: Phát hiện điểm chiết, nạp LPG trái phép

Quản lý thị trường Hà Nội: Phát hiện điểm chiết, nạp LPG trái phép

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện một điểm chiết nạp LPG trái phép, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện đang thực hiện chiết nạp số lượng lớn.
Gian lận trong thương mại điện tử với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi

Gian lận trong thương mại điện tử với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi

Hiện nay, các hình thức gian lận trong thương mại truyền thống đã diễn ra trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Buôn lậu, gian lận thương mại qua các cảng biển giảm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Buôn lậu, gian lận thương mại qua các cảng biển giảm

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực cảng biển trọng điểm nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động