Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 07/05/2021 07:54
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III

11:00 | 05/12/2020
Ngày 4/12/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho toàn thể cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW, nhiệm kỳ 2020-2025 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, ý chí phấn đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm". Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác dân vận tiếp tục được chú trọng, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty

Đổi mới toàn diện công tác tổ chức, cán bộ theo phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo đó, căn cứ các chỉ tiêu cụ thể, Đảng bộ Khối DNTW đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá phát triển để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty, tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng; phát huy trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; phát triển các giá trị cốt lõi theo chiều sâu, xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát triển bền vững.

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty - yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của đơn vị, trong đó tập trung tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu… phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng thời, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt hôm nay đều phải viết bản thu hoạch cá nhân, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội III của Đảng ủy Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo bước chuyển biến mới trong lãnh đạo, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai đề nghị: Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc cần chọn một số nội dung cụ thể, liên quan đến đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Đồng thời trên cơ sở Chương trình hành động của cấp ủy cấp mình, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị trong Tổng công ty cần phải xây dựng kế hoạch, hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo Kế hoạch, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong tháng 12/2020.

PV